Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1. Εισαγωγή: 
Οι πληροφορίες που ακολοθούν απευθύνονται προς τους κατασκευαστές / εισαγωγείς / προμηθευτές / εμπόρους ηλεκτρικών οικιακών συσκευών καθώς επίσης προς το καταναλωτικό κοινό και σκοπό έχουν να ενημερώσουν κάθε ενδιαφερόμενο για τον τρόπο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του συστήματος σήμανσης των οικιακών συσκευών,
στην Κύπρο. Το σύστημα σήμανσης καθίσταται υποχρεωτικό από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή αρχές του 2004, πριν από την ημερομηνία ένταξης.

2. Βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας: 
Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών στην Κύπρο γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του «περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου του 2001» (Ν. 97(Ι)/2001) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3666 και ημερομηνία 27/12/2001. Βασικός σκοπός του νόμου είναι η παροχή στους καταναλωτές, μέσω ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας η οποία τοποθετείται πάνω στην οικιακή συσκευή, πληροφορίες που αφορούν μεταξύ άλλων και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι οικιακές συσκευές που καλύπτονται από το νόμο κατατάσσονται σε κατηγορίες (A, B, C, D, E, F, G) ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας που έχουν, ώστε ο καταναλωτής κατά την αγορά της συσκευής να γνωρίζει κατά πόσο το μοντέλο που προτίθεται να αγοράσει είναι από ενεργειακής άποψης πολύ οικονομικό (κατηγορία Α) ή πολύ σπάταλο (κατηγορία G). Η παροχή των πληροφοριών αυτών αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις επιλογές των καταναλωτών υπέρ των λιγότερο ενεργειοβόρων συσκευών και θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Με βάση το Νόμο έχουν δημοσιευθεί, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3694 και ημερομηνία 14/3/2003, Υπουργικά Διατάγματα που καθιστούν υποχρεωτική (από 1/2/2004) τη σήμανση για τις ακόλουθες οικιακές συσκευές:
(α) Ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους
(β) Πλυντήρια ρούχων
(γ) Ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων
(δ) Συνδυασμένα πλυντήρια ρούχων / στεγνωτήρια
(ε) Πλυντήρια πιάτων
(στ) Οικιακοί λαμπτήρες φωτισμού
(η) Οικιακοί ηλεκτρικοί φούρνοι
(θ) Οικιακά κλιματιστικά
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, κατά τη διάθεση των πιο πάνω οικιακών συσκευών πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές μέσω ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας, πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα με το είδος της συσκευής.
Για κάθε μοντέλο οικιακής συσκευής, ο προμηθευτής (κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας) έχει υποχρέωση να ετοιμάζει και να διατηρεί τεχνικό φάκελο κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το ενημερωτικό δελτίο.
Όταν ο προμηθευτής θέτει στην αγορά τις οικιακές συσκευές έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε αυτές να συνοδεύονται από την ετικέτα. Εκτός από την ετικέτα, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει στον έμπορο (λιανοπωλητή) ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για την οικιακή συσκευή.
Όταν ο έμπορος ζητά από τον προμηθευτή ετικέτες, ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει τη γρήγορη και δωρεάν παράδοσή τους. Ο προμηθευτής θεωρείται επίσης υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα και στο ενημερωτικό δελτίο που παρέχει. Ο έμπορος που διαθέτει οικιακές συσκευές σε εκθεσιακό χώρο έχει υποχρέωση να τοποθετεί την ετικέτα σε ορατή και ευδιάκριτη θέση.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικιακές συσκευές διατίθενται με ταχυδρομική παραγγελία, μέσω καταλόγου ή με άλλο μέσο, που συνεπάγεται ότι οι πιθανοί καταναλωτές δεν είχαν την δυνατότητα να εξετάσουν την οικιακή συσκευή σε εκθεσιακό χώρο, ο έμπορος έχει υποχρέωση να παρέχει στους υποψήφιους αγοραστές, πριν από την αγορά της συσκευής, τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή στο ενημερωτικό δελτίο.

3. Εντεταλμένη Υπηρεσία:
Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της Υπηρεσίας μπορεί να εισέρχεται στους εκθεσιακούς χώρους και να επιθεωρεί τις συσκευές. Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη υποψία ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή το ενημερωτικό δελτίο είναι ανακριβείς και παραπλανητικές, μπορεί να απαιτήσει από τον προμηθευτή της οικιακής συσκευής να του δώσει στοιχεία με σκοπό τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών. Μπορεί επίσης να κατακρατήσει τη συσκευή με σκοπό τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

4. Επιβολή Διοικητικών Προστίμων: 
Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι £5.000 ενώ σε περίπτωση δεύτερης παράβασης το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις £10.000.

5. Πρακτικά ζητήματα για τις ετικέτες: 
Η ετικέτα που θα συνοδεύει την οικιακή συσκευή αποτελείται από δυο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το έγχρωμο φόντο ( colour background) και το δεύτερο είναι η μαυρόασπρη ταινία δεδομένων (data strip).
To data strip το προμηθεύει ο κατασκευαστής της οικιακής συσκευής και βρίσκεται μέσα σε αυτήν μαζί με τα άλλα τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια. Είναι αυτοκόλλητο και ο έμπορος πρέπει να το τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση του έγχρωμου φόντου.
Το έγχρωμο φόντο της ετικέτας δεν το προμηθεύει ο κατασκευαστής αλλά είναι ευθύνη του εμπόρου να το εξασφαλίσει. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών έχει έλθει σε συμφωνία με συγκεκριμένο τυπογραφείο για την εκτύπωση του έγχρωμου φόντου για όλες τις οικιακές συσκευές.
Το έγχρωμο φόντο για όλες τις οικιακές συσκευές που καλύπτονται από το νόμο βρίσκονται πιο κάτω και μπορούν να τυπωθούν.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ "CE" ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥΣ: 
Σύμφωνα με τους «Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003» οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο την 1/5/2004, τα οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και συνδυασμοί τους επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης "CE", πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τη βασική απαίτηση που είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την έναρξη ισχύος των Κανονισμών, συσκευές που δεν φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης "CE" δεν μπορούν ούτε να εισάγονται ούτε να διατίθενται στην αγορά.
Οι Κανονισμοί έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3706 και ημερ. 18.4.2003 (ΚΔΠ 308/2003).
Κείμενα των σχετικών νομοθεσιών είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/www.cie.org.cy - Κεφάλαιο «Νομοθεσία».


ΑΠΟ-mcit.gov.

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.