Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΡΙΩΝ

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Με τον Νόμο που Ρυθμίζει την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (142(Ι)/2006 και Ν.30(Ι)/2009) η Κύπρος έχει ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία 2002/91/ΕΚ που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με τη λήψη διαφόρων μέτρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων καθώς και τη σχέση κόστους / οφέλους. Τα μέτρα αυτά είναι: 
α) Καθορισμός απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και για κτίρια άνω των 1000τ.μ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση.
β) Καθορισμός μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
γ) Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται και για όλα τα κτίρια που ενοικιάζονται ή πωλούνται
δ) Καθιέρωση τακτικών επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
Σύμφωνα με το άρθρο15 του Νόμου ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Το διάταγμα τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου 2007 και σύμφωνα με αυτό οι συντελεστές θερμοπερατότητας για το κέλυφος και τα κουφώματα σε όλα τα νέα κτίρια και όλα τα κτίρια άνω των 1000τ.μ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση δεν πρέπει υπερβαίνουν συγκεκριμένες τιμές θερμοπερατότητας, καθιστώντας ουσιαστικά υποχρεωτική την θερμομόνωση του κτιρίου.

Με το αναθεωρημένο διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 περιλαμβάνεται επίσης η απαίτηση για συμμόρφωση με το μέγιστο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας, η τοποθέτηση πρόνοιας για χρήση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εγκατάσταση ηλιακού για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης με ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την σήμανση ηλεκτρικών συσκευών όπως ψυγεία και πλυντήρια. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και να δείχνει πόσο αποδοτικό είναι από ενεργειακή άποψη το συγκεκριμένο κτίριο σε σύγκριση με άλλο παρόμοιο (κτίριο αναφοράς). Οι ενεργειακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι τυποποιημένες και διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται να υποβάλλεται με την αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής για ένα νέο κτίριο και για ένα κτίριο άνω των 1000τ.μ. που υφίσταται ριζική ανακαίνιση. Επίσης κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρουσιάζει στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Το Πιστοποιητικό απαραίτητα συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται μόνο από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Μέρος του μητρώου που περιλαμβάνει τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Η ¨Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου¨ και ο ¨Οδηγός Θερμομόνωσης Κτιρίου (2η Έκδοση)¨ καθορίζουν το τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να ακολουθείται από όλους τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης χρησιμοποιείται το λογισμικό πρόγραμμα SBEMcy το οποίο διατίθεται δωρεάν από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης
Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στόχο έχει την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η επιθεώρηση εφαρμόζεται για κλιματιστικά με ονομαστική ωφέλιμη ισχύ μεγαλύτερη των 12kW ή που αθροιστικά σε ένα κτίριο ξεπερνά τα 50kW και για συστήματα θέρμανσης με λέβητα μεγαλύτερα των 20kW.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού μπορεί να διεξάγεται μόνο από τους Επιθεωρητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των οποίων τα προσόντα καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Για μεταβατική περίοδο δύο χρόνων, η οποία λήγει την 1/10/2011, έχει καταρτιστεί κατάλογος Επιθεωρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για συστήματα κλιματισμού. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του κλιματιστικού.

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης μέχρι και 100kW διεξάγεται από Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας. Μελλοντικά και με την έγκριση των σχετικών κανονισμών αναμένεται να ξεκινήσουν και οι επιθεωρήσεις λεβήτων με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 100 kW από Επιθεωρητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Σε όλες της περιπτώσεις, και σε εύλογο χρόνο από το πέρας της επιθεώρησης, πρέπει να παραδίδεται έκθεση στον ιδιοκτήτη με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και εισηγήσεις για βελτίωση ή αναβάθμιση του συστήματος.


ΑΠΟ-mcit.gov

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.