Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Φορολογικά κίνητρα για τα φωτοβολταϊκά

Για τη μεταβίβαση έργων σύνδεσης από την επιχείρηση παραγωγής, κατά κυριότητα, στη ΔΕΗ Α.Ε. ή το ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες και δεν απαιτείται διακανονισμός του φόρου, δεδομένου ότι θεωρούνται επενδυτικά αγαθά της επιχείρησης, διευκρινίζει σε εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.Αναλυτικά στην εγκύκλιο για τη "Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε. ή του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε" αναφέρονται τα εξής:

"Με τις διατάξεις της παρ.14 του ανωτέρω άρθρου και νόμου προστίθεται υποπερίπτωση δ΄ στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00), όπως ισχύει, με την οποία ορίζεται ότι, τα παραδιδόμενα κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, έργα σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/99 (ΦΕΚ 286Α΄), όπως ισχύει, θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε φορολογητέα δραστηριότητα.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. με το οποίο, οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2773/99, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., θεωρούνται ως αγαθά επένδυσης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 170/18-01-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. η κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης είτε Χαμηλής Τάσης, εναέριο (αποτελούμενο από στύλους ξύλινους ή τσιμεντένιους, αγωγούς, εξαρτήματα στήριξης των αγωγών στους στύλους-βραχίονες, μονωτήρες, κτλ), είτε υπόγειο (υπόγειο καλώδιο εγκατεστημένο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους)

• Υποσταθμό Διανομής αποτελούμενο από μετασχηματιστή Μέσης προς Χαμηλή Τάση, τοποθετημένο σε ένα ή δύο στύλους (δίστυλο). Ανάλογα με την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., την ισχύ και τη θέση του σταθμού ΑΠΕ ενδέχεται να μην απαιτείται κατασκευή Υποσταθμού Διανομής.

• Μέσα προστασίας και ζεύξης του δικτύου (ασφάλειες Χαμηλής Τάσης, ενδεχομένως ασφάλειες και αποζεύκτες Μέσης Τάσης.)

Οι παραπάνω διατάξεις των παρ.14 και 15 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς από τις διατάξεις των νόμων 2773/1999, 3426/2005, 3468/2006 και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί (κάτοχοι άδειας παραγωγής) κατασκευάζουν έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και με την παραλαβή των έργων αυτών από τον ΔΕΣΜΗΕ (διαχειριστής του «συστήματος»), αυτά περιέρχονται στην κυριότητα της Δ.Ε.Η., με αποτέλεσμα να προκύπτει υποχρέωση διακανονισμού για το φόρο των εισροών τους, εφόσον αυτά μεταβιβάζονται κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, βάσει του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Έτσι, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσθήκες στις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., όταν μεταβιβάζονται τα έργα σύνδεσης από την επιχείρηση παραγωγής, κατά κυριότητα, στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες και δεν απαιτείται διακανονισμός του φόρου, δεδομένου ότι θεωρούνται επενδυτικά αγαθά της επιχείρησης. Ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του και συνεπώς για τις μεταβιβάσεις των έργων σύνδεσης που γίνονται στη Δ.Ε.Η. από 04/06/2010 δεν απαιτείται διακανονισμός του φόρου εισροών για τα μεταβιβαζόμενα επενδυτικά αγαθά".

ΑΠΟ-dealnews.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.