Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 142(Ι) του 2006 και 30(Ι) του 2009 προνοούν ότι «κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου διατίθεται στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου». 
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση διαφόρων οικιακών συσκευών και χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών κατηγοριών κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες και δίδουν συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π.164/2009) καθορίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και προνοούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος πιστοποίησης κτιρίων.

Για το σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή δημιούργει, διαχειρίζεται και διατηρεί μητρώα:

i. Ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων
ii. Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
iii. Οποιοδήποτε άλλο μητρώο θεωρεί απαραίτητο

Μέρος των μητρώων θα είναι προσβάσιμο και στο κοινό για επιθεώρηση.

2. Οι Ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο που διατηρεί η αρμόδια αρχή, για καθορισμένη κατηγορία/κατηγορίες κτιρίων για την οποία/τις οποίες εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Η έγγραφη στο μητρώο Ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων είναι δυνατή μόνο εάν ο αιτητής αποδεδειγμένα ικανοποιεί τα κριτήρια εγγραφής.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει την εγγραφή ειδικευμένου εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που αυτός παραβιάσει διατάξεις των Κανονισμών

3. Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας διορίζεται από τον ιδιοκτήτη κτιρίου ή τον εκπρόσωπο του για να εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και συνυπογραφούν το σχετικό έντυπο.

4. Η αρμόδια αρχή εκδίδει οδηγίες προς ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια αρχή καθώς επίσης και να τηρεί αρχεία, έγγραφα και δεδομένα για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδει για σκοπούς ελέγχου.

5. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου εκδίδεται και υποβάλλεται για καταχώρηση στο μητρώο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μόνο από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο.

Το πιστοποιητικό είναι δεκαετούς ισχύος όμως αναθεωρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε αλλαγή στο κτίριο επηρεάζει ουσιαστικά την ενεργειακή του απόδοση.

Δεν επιτρέπεται να αλλοιώνεται και μπορεί να ακυρωθεί αν η αρμόδια αρχή το κρίνει σκόπιμο.


ΑΠΟ-mcit.gov

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.