Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Παράδειγμα υπολογισμού αξίας ηλεκτρικού ρεύματος. Οικιακής Χρήσης


Γενικές Πληροφορίες:
Το Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) έχει κλιμακωτή χρέωση και αφορά περίοδο κατανάλωσης τετραμήνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η χρέωση ανά κιλοβατώρα (kWh) όσο και η χρέωση του παγίου διαφοροποιούνται, ανάλογα με το ύψος της συνολικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης ρεύματος που πραγματοποιήθηκε. Καθώς το Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) αφορά περίοδο τετραμήνου (συγκεκριμένα 120 ημερών), η χρέωση της κατανάλωσης και το ποσό του παγίου υπολογίζονται πάντα αναλογικά με την εφαρμογή ενός συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών κατανάλωσης για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/120). Έτσι, ο τρόπος τιμολόγησης παραμένει σταθερός, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος για τον οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός.

Οι χρεώσεις που περιλαμβάνει η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζονται ξεχωριστά και αναλυτικά, σε ανταγωνιστικές (ΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΟΛΟ-1) και σεμονοπωλιακές (ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ-2), οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατανάλωση, το είδος και τη Συμφωνημένη Ισχύ (Σ.Ι.) της παροχής.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις (ΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΟΛΟ-1) αφορούν τον Προμηθευτή ΔΕΗ, περιλαμβάνουν δηλαδή το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Ο υπολογισμός τους γίνεται  βάσει της ενέργειας που έχει καταναλωθεί και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
Οι μονοπωλιακές χρεώσεις (ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ-2)  αφορούν α) στη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς & Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποδίδονται στο Διαχειριστή Δικτύου και καταβάλλονται από τον πελάτη ανεξαρτήτως του Προμηθευτή που έχει επιλέξει.  
Παράδειγμα τιμολόγησης αξίας ηλεκτρικού ρεύματος:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1 ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Συμφωνημένη Ισχύς: 8 kVA (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
Περίοδος Κατανάλωσης : 01.01.2011 -01.05.2011       
Ημέρες :       120                                  
Κατανάλωση : 1.100 kWh (κιλοβατώρες)
Για τον υπολογισμό της αξίας ηλεκτρικού ρεύματος λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του τιμοκαταλόγου της κλίμακας 1001 – 1200 kWh.
ΙΣΧΥΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:


Κλιμάκια
(στο σύνολο της
κατανάλωσης)
Χρέωση
Ενέργειας
(€ / kWh)
Χρέωση Παγίου Μονοφασικής παροχής
(€ ανά τετράμηνο)
Χρέωση Παγίου Τριφασικής παροχής
(€ ανά τετράμηνο)
ΑΠΟ 0 – 800 kWh
0,05400
1,52
4,80
ΑΠΟ 801 – 1000 kWh
0,06860
1,52
9,20
ΑΠΟ 1001 – 1200 kWh
0,07100
1,52
9,20
ΑΠΟ 1201 – 1600 kWh
0,07270
1,52
9,20
ΑΠΟ 1601 – 2000 kWh
0,07270
1,52
14,00
> 2001 kWh
0,08174
1,52
14,00Μονοπωλιακές Χρεώσεις:


ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΕ kWh
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh)
Χρέωση Ισχύος (€/kVA* ΣΙ ανά έτος)
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Λοιπές Επιβαρύνσεις (€/kWh)
Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/kVA* ΣΙ ανά έτος)
Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση) (€/kWh)

0 - 800
0,16
0,00605
0,00046
0,59
0,0217
0,0002
801 - 1000
0,00528
1001- 1200
1201- 1600
1601 -2000
0,01137
2001-3000
0,03157
>3000
0,03608

ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής

Αναλυτικά η αξία ηλεκτρικού ρεύματος ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΣΥΝΟΛΟ (2) προκύπτει ως εξής:ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Πάγια Χρέωση : τιμή  x συντ. αναγωγής ημερών :            
1,52 x (120/120) =1,52

Χρέωση Ενέργειας :
kWh x τιμή κλίμακας :                                                       1.100 x 0,07100 = 78,10

Σύνολο (1) Ανταγωνιστικών χρεώσεων:                                                         79,62


ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


Χρέωση Ισχύος: τιμή ισχύος x ΣΙ x ημέρες/365:          0,16 x 8 x (120/365) = 0,42


Χρέωση Ενέργειας: τιμή kWh x kWh:                                0,00605 x 1.100 = 6,65


Σύνολο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Μεταφοράς:                                          7,07


Λοιπές επιβαρύνσεις Δικτύου Μεταφοράς:τιμή x kWh0,00046 x 1.100 = 0,51


Σύνολο Χρεώσεων Δικτύου Μεταφοράς:                                                       7,58


ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Χρέωση Ισχύος: τιμή ισχύος x ΣΙ x ημέρες/365:          0,59 x 8 x 120/365 = 1,55


Χρέωση Ενέργειας: τιμή k
Wh x kWh:                              0,0217 x 1.100 = 23,87


Σύνολο Χρεώσεων Δικτύου Διανομής:
                                                         25,42
         


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

τιμή x kWh:                                                                          0,00528 x 1100 = 5,81
Σύνολο  ΥΚΩ:                                                                                                   5,81
                                                                              
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ
τιμή kWh x kWh:                                                                0,00195 x 1.100 = 2,14
Σύνολο  ΑΠΕ:                                                                                                    2,14

Σύνολο (2) Μονοπωλιακών χρεώσεων:                                                         40,95


ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1+2):          120,57

ΑΠΟ-dei.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.